Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej

 

 

Termin

Forma

Temat

29 sierpnia 2019r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie przydziału obowiązków, propozycje rad szkoleniowych, opracowanie kalendarza imprez
i uroczystości szkolnych

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, terminarza obserwacji, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zatwierdzenie zmian w statucie szkoły,

Listopad/ Grudzień 2019 r.

Rada pedagogiczna (śródroczna)

Przedstawienie m.in. uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania, praca zespołów nauczycielskich i wychowawczych. Omówienie  wyników próbnych egzaminów

Styczeń 2020 r.

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja za I półrocze roku szkolnego, przedstawienie sprawozdań , przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze

Marzec 2020 r.

Rada pedagogiczna

Zaopiniowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Kwiecień/maj 2020 r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m.in. uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną i nieodpowiednią zachowania

Czerwiec 2020 r.

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja za rok szkolny, przedstawienie sprawozdań Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym