Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej

 

Termin

Forma

Temat

Koniec sierpnia 2018 r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie przydziału obowiązków, propozycje rad szkoleniowych, opracowanie kalendarza imprez
i uroczystości szkolnych

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, terminarza hospitacji, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zatwierdzenie zmian w statucie szkoły, przedstawienie planów pracy świetlicy, pedagoga, lidera WDN, zespołów przedmiotowych, SU

Listopad/ Grudzień 2018 r.

Rada pedagogiczna (śródroczna)

Przedstawienie m.in. uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania, praca zespołów nauczycielskich i wychowawczych. Omówienie  wyników próbnych egzaminów

Styczeń 2019 r.

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja za I półrocze roku szkolnego, przedstawienie sprawozdań , przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze

Kwiecień 2019 r.

Rada szkoleniowa

Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Maj 2019 r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m.in. uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną i nieodpowiednią zachowania

Czerwiec 2019 r.

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja za rok szkolny, przedstawienie sprawozdań Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym